Международная научно-практическая конференция «Дискурс университета – 2018»
Picture of Guest user
You are currently using guest access (Login)

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ

регистрировать заявки здесь

ФИО участника
Организация, Страна
Название доклада Аннотация
Файл доклада

Колышко Александр Марьянович

 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Беларусь
More  

СТУДЕНТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

В статье анализируется место чтения в современном отечественном образовании, подчеркивается кризис образовательной утилизации текста как источника информации, знания. Обосновывается коммуникативная сущность образовательного чтения и возрастающая роль читателя. В качестве ключевой характеристики студента при работе с текстом определяется его стратегия чтения. Делается вывод о том, что важнейшим критерием зрелого, эффективного чтения выступает баланс открытости личности читателя «иному» (аккомодация) и ее стремления сохранения «наличного» (ассимиляция).

PDF document Колышко АМ.pdf

Agnieszka Skotnicka

 Uniwersytet Gdański
Rzeczpospolita Polska
More  

INNOWACYJNOŚĆ W ASPEKCIE DOŚWIADCZEŃ DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ. SZKOŁA WYŻSZA JAKO MIEJSCE NAPIĘĆ MIĘDZY PODTRZYMANIEM TRADYCJI, A NACISKAMI NA ZMIANĘ. ИННОВАЦИОННОСТЬ В АСПЕКТЕ ОПЫТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДИДАКТИКИ (ВЫСШАЯ ШКОЛА КАК МЕСТО НАПРЯЖЕНИЯ МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И УСИЛИЯМИ ПО ЕЕ ИЗМЕНЕНИЮ)

W pierwszej części artykułu uwaga zostanie skupiona na opisie kultury wizualnej, postaram się przedstawić — jakie owa kultura wizualna przybiera znaczenia dla współczesnego procesu dydaktycznego. Kluczowe wydaje się również odwołanie do nowych technologii, które to są nierozerwalnie związane z kulturą wizualną tym samym dając matrycę technologiczną będącą — dydaktyczną inspiracją. W tej części artykułu chciałbym się skupić na ukazaniu kondycji uniwersytetu — szkolnictwa wyższego, a dzięki temu mam nadzieje na ukazanie pewnej „problematycznej optyki” jaką zastaję. Z jednej strony mówimy o koniecznej zmianie jaką powinniśmy przyjąć, dokonując zmiany w podejściu do myślenia o procesie edukacji, projektując nasze działania dydaktyczne. Od tradycyjnego nauczania w kierunku podążania za nowymi technologiami uwzględniając w tym edukację wizualną, która to stanowi w istocie — prowokacje do myślenia, refleksji. Jednak w mym odczuciu akcent namysłu nad wysuniętym problemem powinien sięgnąć swym zasięgiem nieco dalej a mianowicie — namysł nad warunkami w których to, dokonuje się owa zmiana. Jak tworzyć przestrzeń edukacyjną — otwartą na nowe technologie/ edukacje wizualną w której chcemy prowokować do analizy, zmiany, namysłu nad rzeczywistością jeśli fundament jakim jest — szkolnictwo wyższe — uniwersytet sprowadza się do relacji zależności władza — wiedza, bywa odczytywany jako pozór, maska — wyłania się tym samym „kryzys”.

В первой части статьи внимание автора концентрируется на описании визуальной культуры, ее значении для современного дидактического процесса. Устанавливается связь культуры и новых технологий, а последних с визуальностью, придающей дидактическому процессу новые импульсы развития. Во второй части статьи обсуждается состояние университета (высшей школы), проблематизируется используемая им оптика. С одной стороны, речь идет о необходимом изменении подхода к мышлению в образовании, определяющего дидактическое действие. С другой, о переходе от традиционного обучения к новым технологиям, опирающимся на возможности визуальности, которые, по существу, являются провокацией мышления, рефлексии. В заключении работы делается акцент на анализе условий, в которых дидактическое изменение возможно. Проблема здесь заключается в том, как создать образовательное пространство, открытое для новых технологий/визуальных средств, которое будет провоцировать анализ, изменение и осмысление реальности, поскольку фундамент высшего образования укоренен в маскируемых отношениях власти, когда наличие иллюзии (маски) как раз и обозначает «кризис».

PDF document Skotnicka A.pdf

Литвинова Марина Борисовна

 Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Херсонский филиал
Украина
More  

Визуализация учебной информации по физике

В статье рассмотрена инновационная визуальная методика обучения физике, которая является адаптированной к потребностям мозаично-клипового стиля мышления молодёжи. Обоснована целесообразность и эффективность её использования. Методика базируется на создании центрального образа при изучении физического явления. Определены требования к организации лекционного занятия с его использованием.Центральный образ способстует запоминанию и воспроизведению физического явления. Предоставленная методика должна улучшить качество обучения физике современной молодёжи.

PDF document Литвинова МБ.pdf

Korol D. J., Korczałowa N. D., Połonnikow A. A.

 Białoruski Państwowy Uniwersytet
Republika Białoruś
More  

KONCEPCJA MEDIACJI WYDARZENIA EDUKACYJNEGO ZA POMOCĄ ŚRODKÓW WSPÓŁCZESNEJ KULTURY WIZULANEJ

Tekst zawiera kluczowe tezy ideologii dwuletniego badania „Mediacja wydarzenia edukacyjnego za pomocą środków współczesnej kultury wizualnej”. Celem przeprowadzonej pracy było zbadanie warunków, w których zachodzą zmiany w edukacji, oraz stworzenie mechanizmu psychologiczno-pedagogicznego, powołującego dane zmiany do życia. Według autorów takim mechanizmem jest decentralizacja komunikacji edukacyjnej, ograniczenie dominującego obecnie werbo- i tekstocentrycznego układu interakcji edukacyjnych za pośrednictwem przegrupowania dyskursywnego, włączenia do repertuaru komunikacyjnego w edukacji form interaktywnych, bazujących na semiotyce obrazu. Przegrupowanie relacji między „słowem” a „obrazem”, ponowna interpretacja dyskursu edukacyjnego za pośrednictwem kultury wizualnej ma decydujące znaczenie dla pełnienia przez edukację jej innowacyjnych funkcji w kulturze oraz dla zapewnienia powstania nowych sensów obecności w edukacji jej podmiotów.

PDF document Korol-Korczałowa-Połonnikow.pdf

Поздеева Светлана Ивановна

 Томский государственный педагогический университет
Российская Федерация
More  

ЗАЧЕМ МАГИСТРАТУРА СТУДЕНТУ И ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА?

Рассмотрены особенности педагогической магистратуры как отдельной ступени высшего образования, отличающие ее от бакалавриата. Приведены результаты анкетирования студентов магистратуры, позволяющие зафиксировать «портрет» магистранта по направлению «Психолого-педагогическое образование», мотивы поступления, ожидания, трудности студентов и эффекты первых месяцев обучения. Ставится вопрос о необходимости смены в магистратуре моделей организации совместной деятельности преподавателя и студентов с авторитарной на лидерскую и партнерскую, изменения содержания и форм обучения при переходе из бакалавриата в магистратуру

PDF document Поздеева СИ.pdf

Третьякова Татьяна Евгеньевна

 
Россия
More  

ВИЗУАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ В УЧЕБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОУРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В данной статье речь пойдет о предварительных результатах эксперимента «Медиация учебной ситуации средствами визуальной культуры». Автор указывает на то, что, с помощью искусственного торможения поведенческих автоматизмов, сформированных учебным процессом, возможно осуществить деконструкцию пресуппозиций участников образовательной коммуникации. Основная часть работы представляет собой анализ стенограммы занятия, которое было проведено со студентами Томском госуниверситета. Исследование микроуровня образовательного взаимодействия позволило выявить условия и факторы изменения коммуникативных стратегий участников эксперимента.

PDF document Третьякова_Т.Е. (1).PDF

Яўген Маліноўскі

 Iнстытут псіхалогіі БДПУ імя М.Танка
РБ
More  

Фрэймінгавая візуалізацыя суб'екта адукацыі

Праект статэгіі навукі і тэхналогіі на 2018-2040 г.г. у РБ прадугледжвае фактар стымулявання творчых, вынаходлівых і прадпрымальніцкіх здолнасцей асобы на працягу ўсяго жыцця, згодна якога, кім бы студэнт ні стаў, яго індывідуальная гісторыя забяспечваецца эмэрджэнтным выбарам на тле імпліцытнага набору генаў і мемаў. Стахастычны падыход пераносіть акцэнт з дысцыплінарнай суб'ект-аб'ектнай апазіцыі  на асабістую верагоднасць ведаў у часе і прасторы універсітэта. Прапанова студэнтам не столькі завучваць, колькі мысліць і давераць, візуалізуе, праз фрэймінгавую кампетэнцыю культурнага вобраза і навуковага падабенства, выток інавацыйнага досведу асобы ў заўжды станоўчых моўна-галосных паводзінах.

PDF document Маліноўскі ЯЛ.pdf

Szczepska-Pustkowska Maria

 Uniwersytet Gdański
Rzeczpospolita Polska
More  

PEDAGOGICZNE WYDZIEDZICZANIE DZIECKA Z PRZESTRZENI (Педагогическое исключение ребенка из пространства)

Problematyka tekstu dotyczy relacji przestrzeń – miejsce, analizowanej w kontekście perspektyw dostępu dzieci do przekształcania przestrzeni szkoły w miejsca. Punktem wyjścia jest założenie o tym, że ludzie tworzą swoje miejsca, dokonując symbolicznego naznaczania dostępnej im przestrzeni własnymi wytworami. Praktyka ta ma znaczenie pedagogiczne w tym sensie, że ludzie na podłożu wyznawanych wartości kreują własne miejsca, ale też miejsca mają sens wychowujący. Stąd ludzka tożsamość dla swojego rozwoju potrzebuje niezbędnie przestrzeni, którą może zagospodarować na swój własny sposób. Natomiast blokowanie owego dostępu sprzyja urabianiu tożsamości według zewnętrznie stanowionych reguł. W tym kontekście teoretycznym analizie zostały poddane przestrzenie szkoły, w wyniku czego wyodrębniono ich trzy rodzaje: przestrzenie puste, przestrzenie pedagogicznie aranżowane i przestrzenie pograniczne. Jedynie w tych ostatnich udało się zidentyfikować ślady swobodnej aktywności twórczej dzieci, odczytywane jako znaki przekształcania jej w miejsca, co można traktować jako wyraz realizowania się w szkole stosunków władzy i podporządkowania.

Проблематика текста касается отношения пространства–места, анализируемого в контексте доступности преобразования пространства в место. Исходным здесь выступает положение о том, что люди создают свое место, символически маркируя собственными знаками пространство. Эта практика имеет педагогическое и воспитательное значение в том смысле, что люди на основании признаваемых ими ценностей создают собственное место. Именно поэтому человеческая идентичность для своего развития нуждается в пространстве, которое может быть самостоятельно обжито. Препятствия в создании своего места способствует формированию идентичности подчиненной внешне заданным правилам. В этом теоретическом контексте анализируется школьное пространство, выделяются три его типа: пустое пространство, педагогически ангажированное пространство и пограничное пространство. Только в последнем типе удалось обнаружить следы свободной творческой активности детей, интерпретируемой как знаки трансформации пространства в место, что можно трактуется как реализация в школе отношений власти и подчинения.

PDF document Szczepska-Pustkowska_Lewartowska-Zychowicz_Strumska -Cylwik.pdf

Король Дмитрий Юрьевич, Корчалова Наталья Дмитриевна, Полонников Александр Андреевич

 Белорусский государственный университет
Республика Беларусь
More  

КОНЦЕПЦИЯ МЕДИАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В тексте изложены ключевые тезисы идеологии двухлетнего исследования «Медиация образовательного события средствами современной визуальной культуры». Исследование было нацелено на изучение условий изменения образования, а также создание психолого-педагогического механизма, способного вызвать это изменение к жизни. Таковым механизмом, согласно выводам авторов, являются децентрация образовательной коммуникации, ограничение доминирующего в настоящее время вербо- текстоцентрированного порядка образовательного взаимодействия за счет дискурсивного перераспределения, включения в коммуникативный репертуар образования интерактивных форм, базирующихся на семиотике образа. Перераспределение отношений между «словом» и «образом», реинтерпретация образовательного дискурса с помощью средств визуальной культуры имеют решающее значение для выполнения образованием его инновационных функций в культуре, а также обеспечения порождения новых смыслов присутствия в образовании его субъектов.

 

PDF document КОНЦЕПЦИЯ МЕДИАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ.pdf

Березуцкий Владимир Иванович

 ГУ Днепропетровская медицинская академия
Украина
More  

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКЦИИ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Статья посвящена анализу  современных методов визуализации учебного материала лекций в медицинском университете. Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о необходимости визуального представления значительной части лекционного материала. Фотографии и видеозаписи, демонстрирующие симптомы заболевания, методики диагностики и лечения, навыки общения с пациентами и коллегами, существенно повышают мотивацию к учебе и академическую успеваемость студентов.

PDF document BerezutskyVI.pdf

        
 
ФИО:
email:
Организация:
Страна:
Ученая степень и ученое звание:
Участие в конференции:
Название:
Аннотация:
Файл:
Секция:
список авторов:
Имя автора:
Фамилия автора: