Международная научно-практическая конференция «Дискурс университета – 2018»
Picture of Guest user
You are currently using guest access (Login)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

Материалы должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями: обязательный объем основного текста – от 20 000 до 40 000 знаков (с пробелами), включая сноски. В основном объеме текста не учитываются следующие сведения: автор(-ы), заголовок, аннотация, ключевые слова и список литературы, а также сведения на английском языке. Текст должен быть выполнен в формате Word, шрифт – TimesNewRoman, размер – 12; интервал – 1; все поля – 2; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1,25.

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, польский.

В начале текста указываются:

первая строка – фамилия, имя, отчество автора(ов) (выравнивание по левому краю);

вторая строка – представляемое учреждение, город и страна (выравнивание по левому краю);

третья строка – заголовок текста (прописными буквами, выравнивание по центру).

В первом абзаце размещается аннотация (50–100 слов), во втором абзаце – ключевые слова (5–15) (выравнивание по ширине).

Далее следует основной текст. Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках, с указанием порядкового номера источника и страницы: [3, с. 24]. Список литературы оформляется после основного текста в алфавитном порядке. Требования к библиографическому описанию см. здесь http://www.vak.org.by/bibliographicDescription.

После списка литературы необходимо привести следующие сведения на английском языке:

– фамилия, имя автора(ов);

– представляемое учреждение, город и страна;

– заголовок текста;

– аннотация;

– ключевые слова.

Тексты докладов конвертируются организаторами в pdf-формат и становятся доступными для просмотра другими участниками интернет-конференции.

Все представленные материалы пройдут научное рецензирование и будут отбираться согласно следующим критериям: соответствие тематическому полю конференции; соответствие названий материалов их содержанию; актуальность, научность, теоретическая обоснованность и практическая значимость. Помимо этого, материалы пройдут проверку в системе Антиплагиат. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие указанным требованиям.

Электронный сборник материалов конференции будет подготовлен и депонирован в апреле 2018 г.

 

Wskazówki dla autorów

 Zapraszamy do zapoznania się z wymogami edytorskimi dotyczącymi przygotowania publikacji.

 Termin nadsyłania artykułów: 28.02.2018r.

Dla uczestnictwa online w konferencji konieczne jest zarejestrowanie się na stronie konferencji; należy przejść do zakładki "Aplikacje uczestników" (ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ), wypełnić wymagane pola i załączyć plik z tekstem artykułu w formacie Word.

Wszystkie artykuły po ich publikacji na stronie konferencji będą dostępne do dyskusji.

 Maszynopis pracy powinien spełniać następujące wymagania

  • Tekst powinien być napisany z interlinią 1, czcionką Times New Roman rozmiar 12 pkt, wszystkie marginesy 2 cm.
  • Objętość artykułu (bez bibliografii, rysunków i tabeli, ale wraz z  przypisami) powinna wynosić od 20000 do 40000 znaków ze spacjami.
  • Na początku artykułu należy podać (w języku publikacji):

-pierwsza linia – imię i nazwisko autora (autorów) (justowanie do lewej strony);

-druga linia – reprezentowana instytucja, miasto i kraj (justowanie do lewej strony);

-trzecia linia – tytuł tekstu (dużymi literami, justowanie do środka).

Następnie znajduje się tekst główny.

  • Pierwszy akapit zawiera streszczenie (50-100 słów), drugi akapit – słowa kluczowe (5-15) (justowanie obustronne).
  • Bibliografię należy sporządzić w kolejności alfabetycznej.
  • Przypisy bibliograficzne należy sporządzić zgodnie z wymaganiami, znajdującymi się na stronie http://www.vak.org.by/bibliographicDescription.
  • Przypisy bibliograficzne należy podawać w nawiasach kwadratowych. wskazując numer i stronę: [3, s. 24].
  • Na oddzielnych stronach należy podać następujące informacje w języku polskim i angielskim: nazwisko i imię Autora (Autorów); miejsce pracy, miasto i państwo; tytuł publikacji; streszczenia (około 100 wyrazów) i słowa kluczowe (około 5–15 wyrazów).

Języki konferencji: rosyjski, białoruski, polski.

Termin przygotowania zbioru materiałów: kwiecień 2018 r.

146.8KB PDF document